Generalforsamling

GeneralforsamlingKulturens venner og Kulturhuset ” Den gamle biograf”Torsdag den 10.marts 2022 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning og regnskab

3. Indkomne forslag

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af revisorer

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen inden den 1.marts. Sendes til Poul Møller. pm@mail.dk

Efter generalforsamlingen i Kulturhusets bestyrelse er der generalforsamling i Kulturens Venner.

Dagsordenen er :

1.Valg af dirigent

2.Beretning fra formanden

3.Godkendelse af regnskab

4. Beslutning om anvendelse af overskud

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisorer og suppleant

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives skriftligt til Kulturens Venner inden den 1. marts. Sendes til Helga Knorr . helga.marie.knorr@gmail.com

Fællespunkt for begge bestyrelser: Vision 2020Rasmus Røjkjær fortæller om, hvordan det går med planerne / ideerne om Vision 2020.

Efter generalforsamlingerne er der gratis kaffe og brød.

Hilsen bestyrelserneI